2019 firar Ludvika 100-årsjubileum av att ha fått stadsprivilegier. Men hur gick det egentligen till 1919 när stadskommunen tog form? Det kan vi nu bjuda på långläsning om.

Detta tack vare att en inbunden samling av stadsfullmäktiges protokoll åren 1919-1923 har plockats fram ur Stadshusets arkiv.

Så håll till godo med plockbitar från tiden strax efter första världskriget, när grunden till nuvarande Ludvika kommun (bildad 1971) lades.

5 februari 1919, sammanträde med stadsfullmäktige i Ludvika: ”Till ordförande valdes Direktör S. L:son Depken.” Vidare: ”Ordföranden föredrog skrivelser från Stadsfullmäktige i Falun, Säter och Hedemora, innehållande lyckönskningar till den nya staden och beslöto Fullmäktige att uppdraga åt dess Ordförande att till dessa städer framföra stadens tack.”

11 februari 1919: Organisationskommittén håller sammanträde vid vilket det fattades beslut gällande en rad styrelser, nämnder och kommittéer. Bland dem rariteter som hästuttagningsnämnd, Tekniska Aftonskolans styrelse, brandfogde för skogseld, dyrtidshjälpskommitté, gode män för tillsyn av förmynderskap samt huvudmän i sockensparbanken.

24 februari 1919, nästa fullmäktigesammanträde då stadsstyrelsen tillsattes: ”Till ledamöter i Stadsstyrelsen utsågos följande: Häradshövding Carl Roth, Förman J. M. Essén, Direktör R. Rydberg samt till suppleanter: Snickare C. A. Nilsson och Tandläkare J. Skoglund.” En hel mängd nämnder, styrelser, ombud och annat utsågs också under detta sammanträde.

Pilsnerdricka godkändes

26 mars 1919: Här hanterades en rad ärenden som visade att stadsarbetet hade kommit i gång på allvar, som att ”Direktör Depken anhöll å sitt bolags vägnar att såsom gåva till Staden få överlämna den i fullmäktigerummet uppsatta belysningsarmaturen, vilken gåva av Fullmäktige tacksamt mottogs” samt ”Från Länsstyrelsen hade till Fullmäktige remitterats innehavarens av Järnvägshotellet framställning om rätt att servera pilsnerdricka till icke ordnad måltid jämte utsträckning av utskänkningen tills vidare.” Det senare godkändes av fullmäktige, efter att tidigare Drätselkammaren hade tillstyrkt begäran.

9 april 1919: Den här gången fattade fullmäktige bland annat ett par ekonomiska beslut, att till en änka ”efterskänka en kommunalskatt på Kr. 21.99” samt att ”utanordna Kr. 300 till anläggande av en provisorisk väg i Bangatan.”

30 april 1919: Nu brände det till i ännu ett alkoholutskänkningsärende. Den här gången var det på remiss från länsstyrelsen som fullmäktige skulle yttra sig, efter att Systemaktiebolaget i Falun hade gjort en framställning om Stadshotellet i Ludvika skulle få rätt att servera vin och öl. Drätselkammaren i Ludvika hade yrkat på avslag för denna begäran men Stadsfullmäktige ville annorlunda. Efter omröstning som slutade med 13 ja och 10 nej stod det klart att stadshotellet skulle få börja sälja vin och öl. Ett antal herrar i fullmäktige reserverade sig mot beslutet.

Klartecken för Magnetbacken

7 maj 1919: Hälsovårdsnämndens förslag till lön för Stadsläkaren i Ludvika godkändes. Det betydde att läkaren fick ”fast lön Kr. 3 000, tjänstgöringspengar Kr. 1 000 samt 2 ålderstillägg på vardera Kr. 500 efter 5 och 10 års tjänstgöring.”

Ett antal fullmäktigemöten senare kom det 27 augusti 1919 att vara en hel mängd ärenden att hantera, bland dem: ”Från Drätselkammaren hade inkommit förslag till iordningställandet av Magnetbacken för en kostnad av för delen Valhallavägen-Direktörsgatan Kr. 12 600 samt delen ovanför Direktörsgatan Kr. 4 100.” Fullmäktige sa ja till detta, liksom till att höja månadslönen med 37.50 för två ”fröknar” så att deras blivande löner skulle hamna på 150 respektive 250 kronor. Herr H. Lång fick också okej till att mot överlåtande till staden av gatumark i Backgatan få vattenledning utdragen, till en stadskostnad av 900 kronor.

24 september 1919: Herr Hermansson i Lorensberga fick klartecken för anslutning till stadens vattennät och gatubelysning beslutades bli uppförd längs Gamla Bangatan från Prästgården till Marnäsgatan, för en kostnad av 1 150 kronor.

Herr Sundquisth ogillade gångbanan över Högberget

30 oktober 1919: Här var Herr Sundquisth alls inte nöjd med att Drätselkammaren hade föreslagit att 3 000 kronor skulle satsas på att iordningställa en gångbana över Högberget, från Valhallavägen vid Furuhäll till Högbergsgatan. Sundquisth reserverade sig men med 13 röster mot 5 ja blev fullmäktiges beslut att gångbanan skulle anläggas.

26 november 1919: Här gör en kvinna entré i stadsfullmäktige, beskrivet med ”att Fru Carin Roth blivit vald till Stadsfullmäktig för återstående tiden av perioden.” Under samma sammanträde behandlades frukthandlare Knut Karlssons begäran om att få hålla affären öppen till klockan 21 på kvällen söckendagar (måndag-lördag) samt ha söndags- och helgdagsöppet klockan 16-21. Han fick ett bestämt nej på denna förfrågan.

Dyr stensättning av Storgatan

17 december 1919: Stensättning eller inte av Storgatan vållade en ”längre diskussion”. Inte så konstigt, med tanke på att kostnaden för detta beräknades till den för den tiden enorma kostnaden 160 000 kronor. Men stenläggning blev det efter votering och 14 ja-röster mot 7 nej. Ett 40-årigt amorteringslån togs för att klara kostnaden.

I Ludvika stads bokslut för 1919 kan det bland annat utläsas att fattigvården i Räfsnäs kostade drygt 11 000 kronor, att brandmännens löner tillsammans gick loss på 2 430 kronor, att nysatsning på gatubelysning gjorts för 1 670 kronor och att Kvinnornas hjälpförening fick 175 kronor som anslag för socialt ändamål.

”Arbetsamt första år”

I revisionsberättelsen för 1919 konstaterar herrarna O. M. Enbäck, Rud. Bergman och C. A Holmberg: ”Det gångna året har varit det första för Ludvika som stad. Givetvis har detta första år varit arbetsamt för vederbörande kommitteer och nämnder, alldenstund en del reglementen och stadgar måst omarbetas och en del nya sådana utarbetas. Av protokollen framgår ock, att ett intresserat och om stadens framgång och väl vittnande arbete nedlagts.”

Fortsättning följer?

Det senare skrevs i påsktid 1920. Ett år då konstnären Anders Zorn avled, då alkoholransonering med motbok infördes i hela Sverige och då Hjalmar Branting blev statsminister i Sveriges första rent socialdemokratiska regering.