Delaktighet är ett av nyckelorden för Ludvika Stads 100-årsjubileum 2019. Därför erbjuds föreningar hemmahörande i Ludvika att söka ett särskilt bidrag till projekt som blir en del av firandet av Ludvika 100 år.

Villkor för jubileumsbidrag

Projektet ska;

  • vara offentlig
  • genomföras under 2019
  • äga rum i Ludvika kommun
  • vara intressant för boende i Ludvika kommun och för tillresande besökare/deltagare.
  • Bidraget kan endast sökas för insatser under 2019.

Bakom projektet ska det stå en ideell förening som finns i Ludvika Kommuns föreningsregister. Bidrag kan inte sökas för ordinarie verksamhet som redan får kommunalt stöd. Däremot kan projekt/evenemang som förstärkts till en tydlig jubileumsversion beviljas extra medel.

Stöd ges till del av projektet/evenemanget. Specificera vad stödet ska användas till och föreningens egen insats.

Jubileumsbidraget kan sökas under hela 2018. Dock ser vi gärna att ni ansöker i god tid.

Bidraget betalas ut efter genomfört projekt/evenemang där särskild redovisning skall ske senast en månad efter genomförandet. Redovisningen skall innehålla det ekonomiska utfallet, antal deltagare samt en beskrivning.

Ansökan Föreningsbidrag

Bidragsansökningar handläggs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Beslut fattas av jubiléets styrgrupp.

I all marknadsföring ska det tydligt framgå att projektet/evenemanget stöds av Ludvika Kommun och att projektet/evenemanget är en del av jubileumsåret. Detta ska göras med en 100-års-logotyp som tillhandahålls av Håkan Rosén, Projektledare.

Information om arrangemanget skickas till Ludvika Turistbyrå för marknadsföring via evenemangskalendern på visitdalarna.se.